Privacyverklaring Monitor in de Zorg

Monitor in de Zorg respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking hier aan stelt.

 

We leggen u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

 

De beveiliging van uw gegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

 

Actief verstrekte gegevens

Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens

Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie.

We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarover leest u hieronder meer.

 

Uw verstrekking van informatie

Bij de aanvraag voor informatie vragen we u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt Monitor in de Zorg voor de verwerking van uw aanvraag, de uitvoering en de evaluatie van de dienstverlening en het nakomen van wettelijke regelingen.

 

Verstrekking van informatie aan derden

Monitor in de Zorg verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens aan derden, mits noodzakelijk in het kader de dienstverlening.

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens volgens de Wet AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking. Al onze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht. Via Monitor in de Zorg worden alleen diensten verleend in Nederland gegeven.

Recht op inzage in uw (elektronisch) cliëntdossier en rectificatie of vernietiging van de persoonsgegevens

Als u wilt weten welke gegevens Monitor in de Zorg van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), dan heeft u het recht op inzage in uw elektronisch dossier. U kunt kosteloos een elektronisch afschrift ontvangen van uw dossier of uw elektronisch dossier inzien.

U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via privacy@kraamzorg.org met hierbij de vermelding van “Aanvraag inzage dossier Monitor in de Zorg”.

Na ontvangst van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Voor het inzien, ontvangen, wijzigen of vernietigen van het dossier moet u vervolgens op kantoor een toestemmingsformulier invullen en dient u zich legitimeren.

Als uw elektronisch dossier onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. Na uw verzoek kunnen na goedkeuring gegevens binnen drie maanden worden vernietigd.

Wij leggen alle acties ten aanzien van inzien of wijzigen van het dossier ofwel vernietigen van een deel van het dossier vast volgens een zogenaamd “logging” systeem.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van uw dienstverlening. Wij hebben na dienstverlening de plicht om een dossier van u te bewaren en zullen hierbij alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens bewaren. Hierbij houden wij ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz).

 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Monitor in de Zorg, dan kunt deze klacht voorleggen aan de Functionaris Gegevensbescherming. Stuur uw klacht naar privacy@kraamzorg.org. De Functionaris Gegevensbescherming wordt ondersteund door een privacy team. Zij zullen uw klacht binnen 2 werkdagen in behandeling nemen en u hierover informeren.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Statistieken en onderzoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het door u gebruikte IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U ontvangt na afsluiting van de zorgverlening per mail een evaluatie van de zorgverlening.

Wij behandelen uw evaluatie alleen intern en geanonimiseerd voor interne kwaliteitsverbetering.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Monitor in de Zorg

 

Versie 1-031220